Melody of China Tickets

Melody of China

Melody of China artists include: Yangqin Zhao on yangqin (hammered dulcimer); Gangqin Zhao on guzheng (zither); Wanpeng Guo on sheng (mouth organ); Shenshen Zhang on pipa (lute); Gary Schwantes on dizi (bamboo flute)/saxophone.

Goldstar

Melody of China Tickets and Upcoming Events

Other Events You Might Like